Privacyverklaring

Hyfass Adviesgroep

Hyfass Adviesgroep respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-cliënten en gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

Verwerking persoonsgegevens

Hyfass Adviesgroep verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met je hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van je te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan jou en jij ons (persoons)gegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
• Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
• Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
• Het uitvoeren van marketingactiviteiten
• Het uitvoeren van een credit check door EDR Credit Services in geval van een hypotheekaanvraag.
• Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
• Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen
 
De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn onder andere:
• Jouw voor- en achternaam
• Jouw adresgegevens
• Jouw telefoonnummer
• Jouw e-mailadres
• Overige financiële en persoonlijke gegevens
• Gegevens van lopende financiële producten
• Bijzondere persoonsgegevens
 
Iedereen die namens ons kantoor inzage heeft in persoonsgegevens, wordt gehouden aan een geheimhoudingsverplichting.
 

Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens die we verwerken niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq. overeenkomst.
 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat je die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Als je wenst kun je, onder voorwaarden, zelfs jouw persoonsgegevens laten verwijderen. Je kunt dit doen door een schriftelijk verzoek te sturen. Wij zullen dan binnen vier weken op jouw verzoek reageren.
 
Hyfass Adviesgroep
Jeroen Boschstraat 2
5854 CZ Nieuw Bergen
 
Ook kun je ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van jou mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij je niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die je al van of via ons hebt afgenomen. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan ons.
 

Delen met derden

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met onder andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, Kifid en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq. overeenkomst die wij met jou hebben of op basis van een wettelijke grondslag. Je hebt bij deze ontvangers van jouw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de betreffende organisaties.
 

Beveiliging

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien je toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kun je contact opnemen met ons.
 

Onze website

Ons kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het bezoek en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik van gegevens te voorkomen.
 
Nieuwsbrief
Wij sturen nieuwsbrieven waarmee wij klanten en prospects willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen en financiële producten. Het e-mailadres van klanten en prospects van ons kantoor wordt automatisch toegevoegd aan de verzendlijst. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de ontvanger zich kan afmelden.
 
Contactformulier
Als je het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om jouw e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.
 
Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op je harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om de website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Je kunt de op jouw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen je browserinstellingen jouw browsergeschiedenis te wissen. Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoeken, tijdens het surfen over andere websites, kunnen volgen.
 
Facebook
Op onze website is een social media button opgenomen. Hiermee verzamelt de beheerder van deze dienst jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze button en het daarmee kenbaar maken van jouw persoonsgegevens aan de beheerder van deze dienst. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
 
Lees de privacyverklaring van Facebook om te lezen wat zij met de persoonsgegevens doen die zij van jou verzamelen middels klikbuttons.
 
Google Analytics
Hyfass Adviesgroep maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons kantoor te kunnen verstrekken.
 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Dit gebeurt buiten onze invloedssfeer, wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.
 
Websites van derden
Deze website is door middel van links verbonden met websites van derden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze organisaties te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.
 

Je hebt een klacht

Heeft je klacht betrekking op de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons, en komen wij er samen niet uit, dan kun je je altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
Telefoon: 0900 – 200 12 01
 
Aan de behandeling van jouw klacht zijn voor jou geen kosten verbonden.
 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.
 
Nieuw Bergen, 17 februari 2020